Què és el CJCS?

El Consell de la Joventut de Castelló és una entitat independent i democràtica, funcional i organitzativament, integrada per estructures organitzades o informals de participació juvenil dins del seu àmbit territorial respectiu, que es constitueix per tal de fomentar l'associacionisme juvenil, promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves del seu àmbit en la presa de decisions i les mesures que els afecten, i representar-les davant de ladministració corresponent com a òrgans màxims de representació i interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del seu territori.

Actualment formen part del Consell de la Joventut de Castelló unes 30 entitats d'àmbits molt diversos, com ara l'educació no formal, els moviments polítics i sindicals, la cultura, el medi ambient o la diversitat funcional. Per això des del Consell de la Joventut de Castelló s'ha intentat coordinar les entitats que formen part per assolir objectius comuns. Entenem que el CJCS és l'organisme més idoni a través del qual canalitzar les demandes i necessitats de la joventut associada cap a aquells que tenen a les mans prendre accions destinades a la joventut

El Consell està regit per la Llei de Polítiques Integrals 15/2017. La finalitat d'aquesta llei és garantir que els joves puguin definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d'oportunitats. Així, aquesta norma pretén establir les bases per a les polítiques de joventut, unes accions que han d'atendre la diversitat social, econòmica i cultural del nostre territori. Igualment, aquesta nova regulació persegueix garantir la participació i la coresponsabilitat de les persones joves en la presa de decisions de la nostra comunitat, i fomentar al màxim els espais de trobada i de debat.

A més, el Consell de la Joventut de Castelló és entitat membre del Consell Valencià de la Joventut, conegut com la plataforma democràtica de representació on tenen veu les organitzacions juvenils de tot el territori valencià. 

Objectius del Consell

Dins dels objectius que tenim com a Consell, volem destacar els següents:

  1. 1. Defensar els interessos i els drets de la joventut.
  2. 2. Col·laborar en la promoció d'una igualtat efectiva d'oportunitats de les persones joves en el seu desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
  3. Fomentar en les persones joves l'associacionisme juvenil i els valors de la participació, cooperació i voluntarisme, perquè emprenguin en grup la solució de les qüestions que els afecten, estimulant la creació i el desenvolupament d'entitats juvenils o prestant-los el suport assistencial que fos requerit.
  4. Representar a la juventud ante las
    Administraciones Públicas como máximo órgano de representación e interlocución.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és lòrgan de gestió del Consell de la Joventut de Castelló. És elegida per l'Assemblea General per a un mandat de dos anys i està composta per sis joves de les diferents entitats membres.

És la responsable de dur a terme les línies d'actuació que l'Assemblea li confia i ha de retre comptes de la gestió que fa del Consell de la Joventut de Castelló.

Sóc responsable de joventut en Ilêwasi i en aquesta nova Comissió Permanent volem donar visibilitat a les diferents realitats de la joventut de Castelló.

Miguel Marí Soria
President

He estat voluntària en Erasmus Student Network (ESN) des de 2017, i creiem que és el moment de fomentar l'associacionisme i la participació juvenil

Soraya Castro Alcázar
Vicepresidenta

Actualmente soy secretario comarcal de finanzas en JovesPV. Desde nuestra perspectiva, establecer y reforzar los vínculos entre entidades de gente joven es una prioridad para la creación de sinergias y mejorar los problemas a los que nos enfrentamos

Carlos Gómez
Vocal

Consolidar i dinamitzar canals efectius de comunicació entre el Consell i les entitats, a més de generar un espai segur. Membre de Noves Generacions.

Joan Sales Fortuño
Tresorer

Necessitem reivindicar, visibilitzar i buscar solucions en les problemàtiques de la joventut. Sóc la tresorera a la Simulació, entitat juvenil d'àmbit artístic de Castelló

Ishtar Uribe Feced
Vocal

La joventut ha de participar en els espais de presa de decisions, a més de millorar la relació amb l’Administració Pública. Membre de les Joves Socialistes de Castelló.

Itziar Lafita Balaguer
Secretaria

Miguel Marí Soria
President

Soraya Castro Alcázar
Vicepresidenta

Dafne Sanchis Aicart
Secretària

Joan Sales Fortuño
Tresorer

Ishtar Uribe Feced
Vocal

Itziar Lafita Balaguer
Vocal

Equip Tècnic

L'Equip Tècnic és el grup de professionals que treballa per tirar endavant les decisions adoptades per la Comissió Permanent, acompanya i recolza el Consell de la Joventut de Castelló en el compliment de les tasques. 

Se trata de personas contratadas que abarcan un amplio espectro de perfiles profesionales y que trabajan de manera coordinada desde las diferentes áreas y ámbitos de la institución.

Lledó Hernández Ibáñez

Marina Sánchez Guidotti

Lledó Hernández Ibáñez

Marina Sánchez Guidotti

Transparència

Des del Consell de la Joventut de Castelló creiem que la societat ha de conèixer de primera mà el funcionament de la nostra entitat. És per això que tenim un fort compromís amb la transparència.

A més, cal esmentar que gran part dels nostres ingressos procedeixen de subvencions que ens concedeixen les administracions públiques. Per això creiem que aquest compromís amb la transparència s'ha de redoblar perquè tota la ciutadania conegui perquè es destinen els seus diners.

En aquesta secció publicarem els nostres estatuts, les actes de les nostres assemblees, les comptabilitats anuals i el nostre pressupost.

Ingressos

0 .62€
Convenio Ayuntamiento de Castellón
0 .82€
Convenio IVAJ