Com fer-se membre?

Tot seguit, de conformitat amb l'article 6 dels nostres estatuts, us expliquem el procediment i els requisits necessaris per dur a terme la sol·licitud d'ingrés per formar part del Consell de la Joventut de Castelló.

Article 6. Sol·licitud d'ingrés

Les entitats i organitzacions compreses a l'article 5 podran formar part del Consell de la Joventut sempre que ho sol·licitin per escrit a la Comissió Permanent, sempre que les estructures i el funcionament d'aquelles siguin democràtiques, i compleixin les condicions i requisits que es fixen en aquestes Normes Estatutàries:

1- Amb caràcter general, totes les entitats que sol·liciten el seu ingrés hauran de presentar:

a) Sol·licitud d'ingrés signada pel representant legal de l'entitat on es faci constar:

La voluntat de pertànyer al Consell de la Joventut de Castelló.

Que l'entitat no té finalitats lucratives.

Que l'estructura i el funcionament intern són democràtics.

b) Certificat de l'acord de sol·licitar l'ingrés al Consell de la Joventut, adoptat per l'òrgan competent de l'entitat i expedit pel secretari d'aquesta.

c) Còpia compulsada dels Estatuts.

d) Còpia compulsada de la resolució administrativa que acredita la inscripció de lentitat en el registre corresponent a làmbit de joventut.

e) Relació nominal de membres de lòrgan directiu

f) Certificat del nombre de persones associades expedit per la secretaria de lentitat.

2- En el cas de les seccions juvenils, els Estatuts i la relació nominal de l'òrgan directiu seran els de l'entitat. Als Estatuts ha d'aparèixer reconeguda la figura de la secció juvenil i la seva autonomia en el seu funcionament. A més, han de presentar la relació nominal de lòrgan directiu de la secció.

3- Quant a les entitats prestadores de serveis de joventut, a la relació nominal hi haurà de constar la data de naixement de totes les persones. D'altra banda, hauran de presentar una memòria que certifiqui que s'han realitzat almenys dues activitats a l'últim any

4- En el cas dels membres de caràcter especial, en lloc del que disposa el punt 1, hauran de presentar:

a) Acta de la reunió en què tots els membres del col·lectiu subscriuen la constitució del mateix.

b) Llistat de persones que pertanyen al grup.

c) Sol·licitud d'ingrés signada per tots els membres del grup de joves:

La voluntat de pertànyer al Consell de la Joventut de Castelló

Que l'entitat no té finalitats lucratives.

Que l'estructura i el funcionament intern són democràtics.

d) Certificat de l'acord de sol·licitar l'ingrés al Consell de la Joventut, adoptat per tots els membres del grup de joves.

e) Còpia de les bases de funcionament o similar, en cas que en tinguin.

5- Quant a les associacions d'alumnes, en lloc del que disposa el punt 1, hauran de presentar:

a) Sol·licitud d'ingrés signada pel representant legal de l'entitat on es faci constar:

La voluntat de pertànyer al Consell de la Joventut de Castelló

Que l'entitat no té finalitats lucratives.

Que l'estructura i el funcionament intern són democràtics.

b) Certificat de l'acord de sol·licitar l'ingrés al Consell de la Joventut, adoptat per l'òrgan competent de l'entitat i expedit pel secretari d'aquesta.

c) Certificat dinscripció en el registre corresponent.

c) Còpia compulsada dels Estatuts.

e) Còpia compulsada de la resolució administrativa que acredita la inscripció de lentitat en el registre corresponent a làmbit de joventut.

f) Relación nominal de miembros del órgano directivo.

g) Certificat del nombre de persones associades expedit per la secretaria de lentitat.

Entitats

Actualment formen part del Consell de la Joventut de Castelló més de 31 entitats juvenils. L'objectiu és fomentar l'associacionisme juvenil i promoure iniciatives per assegurar la participació de les persones joves.